Vedtægter

Email us:

info@tangolacosta.dk

Call us:

+ 45 42 22 16 18

Vedtægter for Vestjyllands Tangoforening


 

§  1. Foreningens navn er Vestjyllands Tangoforening ”Tango la costa”, herefter benævnt VjT.


        VjT er stiftet i 2009 og har hjemsted i Velling, Ringkøbing- Skjern Kommune.


§  2. VjT`s formål er at fremme interessen for argentinsk tango, samt udvikle færdigheder heri.


§  3. VjT er medlem af de organisationer, som den til enhver tid siddende bestyrelse finder for-


        nødent.


§  4. 1. Som medlemmer kan optages personer, der vedkender sig nærværende vedtægter.


        2. Man er først medlem, når kontingentet er betalt.


        3. En enig bestyrelse kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede


            medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.


§ 5. 1. VjT ledes af en bestyrelse bestående af 3 bestyrelsesmedlemmer. Valg gælder for 2 år ad


           gangen, således at der i ulige år er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg, og i lige år er et besty-


           relsesmedlem på valg.


           Bestyrelsen består af formand, kasserer og sekretær.


           Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.


           Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen.


       2. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.


           Suppleanter indtræder kun i bestyrelsen ved et bestyrelsesmedlems fravær, som forventes at


           vare mere end 3 måneder.


       3. I tilfælde af formandens eller kassererens udtræden af bestyrelsen før en generalforsamling,


           konstituerer bestyrelsen sig selv indtil næstkommende generalforsamling.


       4. Valgbar er ethvert medlem, der er fyldt 15 år. Formand og kasserer skal være myndige.


 


§  6. VjT`s kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet skal senest være betalt ved


        udløbet af den frist, som bestyrelsen fastsætter og følger regnskabsåret.


 


§  7. 1. VjT`s medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen


            indgåede forpligtelser, for hvilke foreningen hæfter med dens respektive formue.


        2. VjT`medlemmer har ingen økonomiske forpligtelser over for foreningen, udover kontingen-


            tet, og har heller ikke krav på nogen del af foreningens formue, eller udbytte heraf.


 


§  8. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden udgang-


            en af marts måned. Indkaldelse sker skriftligt, og med mindst 3 ugers varsel.


          


        2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest


            8 dage før generalforsamlingen.


        3. Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 15 år har stemmeret. Børn har stemmeret gennem


            en af forældrene.


        4. På generalforsamlingen træffes beslutninger ved almindeligt stemmeflertal.

 


5. Der kræves dog  til ændring af disse vedtægter, samt til optagelse af   


lån, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.


Ved en eventuel anke af udelukkelse fra VjT kan generalforsamlingen omstøde bestyrelsens


beslutning med mindst 2/3 flertal.


De under punkt 5 nævnte forslag skal tilstilles medlemmerne sammen med indvarslingen til ge-


neralforsamlingen.


Skriftlig afstemning skal foretages såfremt et medlem ønsker det.


Der føres protokol over vedtagne beslutninger, der underskrives af dirigenten og de deltagende


bestyrelsesmedlemmer. Kopi udleveres til foreningens medlemmer efter ønske.


§  9. På den ordinære generalforsamling behandles følgende:


        1. Valg af dirigent og referent


        2. Formandens beretning og godkendelse heraf.


        3. Forelæggelse af det reviderede regnskab og godkendelse heraf.


        4. Vedtagelse af kontingent


        5. Behandling af forslag.


        6. Valg af a. Bestyrelsesmedlemmer


                         b. 2 suppleanter


                         c. Revisor


        7. Eventuelt


§ 10. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det for-


         nødent, eller når mindst 2/3 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom, med


         forslag til dagsorden.


         Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter, at kravet herom er mod-


         taget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.


§ 11. Medlemsmøde skal afholdes med mindst 8 dages varsel, når 2 bestyrelsesmedlemmer, eller


         mindst 10 medlemmer kræver det.


         På medlemsmødet debatteres VjT`s interne forhold. Medlemsmødet er kun rådgivende.


§ 12. Foreningen tegnes ved underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer.


§ 13. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.


§ 14. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 2 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved eventuel af-


         stemning afgøres enhver sag ved flertalsbeslutning. Står stemmerne lige, er forslaget for-


         kastet.


§ 15. Foreningens regnskabsår går fra 1/1 – 31/12, og senest 15/2 afgiver bestyrelsen regnskab og


         status til revisor.

 

§ 16.  Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende general-


         forsamlinger stemmer herfor. Eventuel formue skal gå til Forundringens Have på Vest-


         jyllands Højskole.